Telenet stelt een buitengewoon dividend van €600,0 miljoen voor

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in 
het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. De bijgevoegde informatie betreft voorwetenschap zoals gedefinieerd in de Verordening 596/2014 van 16 april 2014.


Brussel, 1 augustus 2018 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussel: TNET) kondigt aan dat de raad van bestuur voorstelt om over te gaan tot de uitbetaling van een buitengewoon dividend van €600,0 miljoen, wat overeenstemt met ongeveer €5,2 (bruto) per aandeel[1]. Deze beslissing is conform het voornemen dat de raad van bestuur eerder bekendmaakte om terug te komen op bijkomende vormen van aandeelhoudersvergoeding in de tweede helft van het jaar. Telenet zal een aandeelhoudersvergadering (“AV”) bijeenroepen, die volgens de huidige planning zal worden gehouden op 26 september 2018.

Telenet startte op 25 juni 2018 een uitgebreider aandeleninkoopprogramma van €300,0 miljoen (het “Aandeleninkoopprogramma 2018bis”) waaronder het van tijd tot tijd tot maximaal 7,5 miljoen eigen aandelen kan inkopen tot eind juni volgend jaar[2]. Sinds de start van het programma op 25 juni 2018 werd reeds een totaal van 573.363 aandelen ingekocht voor een totaalbedrag van €24,0 miljoen.

Conform het voornemen dat de raad van bestuur eerder bekendmaakte om terug te komen op bijkomende vormen van aandeelhoudersvergoeding in de tweede helft van het jaar, werd de beslissing van de raad van bestuur ondersteund door een reeks factoren, waaronder, onder andere (i) de beoordeling door de raad van bestuur van betekenisvolle M&A opportuniteiten op korte termijn binnen de markten en segmenten waar de Vennootschap actief is, en (ii) de bevestigde daling van de netto hefboomratio (net total leverage) van de Vennootschap van 4,0x eind maart 2018 naar 3,8x eind juni 2018 als gevolg van een robuuste groei in de Adjusted EBITDA op rebased basis van 9% in KW2 zoals afzonderlijk gecommuniceerd deze ochtend. Telenet beoogt om het voorgesteld buitengewoon dividend te financieren door het aangaan van bijkomende kredietfaciliteiten, aangevuld met haar huidige en toekomstige liquide middelen en beschikbare ongetrokken capaciteit onder haar wentelkredietfaciliteit (revolving credit facilities). De datum van effectieve uitbetaling wordt momenteel gepland, onder voorbehoud van goedkeuring door de AV, op 4 oktober 2018, met de voorgenomen ex-coupon datum op 1 oktober 2018 en de registratiedatum op 3 oktober 2018.

Ten slotte zal Telenet een Capital Markets Day organiseren op 5 december 2018, met focus op de strategische drijfveren voor waarde-creatie en financiële vooruitzichten voor de Vennootschap op middellange termijn en op het toekomstig kader voor kapitaalallocatie om houdbare groei en aandeelhoudersrendement te bewerkstelligen.

[1] Op basis van het totaal aantal dividendgerechtigde aandelen op 30 juli 2018. Verdere vooruitgang met betrekking tot de uitvoering van het Aandeleninkoopprogramma 2018bis van de Vennootschap kan een invloed hebben op het voorgesteld dividend per aandeel tot de AV in september 2018.

[2] Voor de periode tussen 30 april 2019 en 28 juni 2019, onder voorbehoud van de hernieuwing van de machtiging tot inkoop eigen aandelendoor de algemene vergadering.