Telenet verstrekt toelichting bij betaling van buitengewoon dividend

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, 26 september 2018 – De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Telenet Group Holding NV (‘Telenet’ of ‘de Vennootschap’) (Euronext Brussel: TNET) heeft vandaag het voorstel tot uitkering van een buitengewoon brutodividend van 600,0 miljoen euro goedgekeurd. Dit dividend zal op 4 oktober 2018 worden uitbetaald, terwijl de Telenet-aandelen vanaf de opening van de Brusselse beurs op 2 oktober 2018 ex-coupon zullen worden verhandeld.

Betalingsgegevens

  • Dividend per aandeel van €5,30 (bruto): Het brutodividend per aandeel werd vastgesteld op € 5,30 op basis van het aantal uitstaande dividendgerechtigde aandelen op het ogenblik van de buitengewone algemene vergadering. De stijging van het brutodividend per aandeel in vergelijking met de €5,26 waarvan in de bijeenroeping van 24 augustus 2018 sprake was, is rechtstreeks toe te schrijven aan de vooruitgang met betrekking tot de uitvoering van het Aandeleninkoopprogramma 2018bis van de Vennootschap. Deze ingekochte eigen aandelen zijn namelijk niet dividendgerechtigd. Op 25 september 2018 had Telenet bij het afsluiten van de handelsdag 4.678.761 eigen aandelen in bezit, wat neerkomt op 4,0% van het totale aantal uitstaande aandelen.
  • Ex-coupondatum 2 oktober 2018: Vanaf de opening van de Brusselse beurs op 2 oktober 2018 noteren de Telenet-aandelen zonder coupon 8, die het recht vertegenwoordigt om het aangekondigde buitengewone dividend te ontvangen.
  • Registratiedatum 3 oktober 2018
  • Betalingsdatum 4 oktober 2018: De effectieve uitbetaling van het buitengewoon dividend aan zowel de geregistreerde aandeelhouders als de aandeelhouders van gedematerialiseerde aandelen volgt op 4 oktober 2018. Op de betaling van het buitengewoon dividend is 30% roerende voorheffing verschuldigd conform de Belgische wetgeving. Het bedrag van het ontvangen nettodividend per aandeel van €3,71 kan echter variëren in het geval van buitenlandse aandeelhouders, afhankelijk van het bestaan van dubbelbelastingverdragen tussen België en een aantal andere landen. Om van de verlaagde roerende voorheffing te genieten, moeten aandeelhouders uiterlijk 10 kalenderdagen na de effectieve betaaldatum een fiscaal attest overmaken aan ING België dat namens de Vennootschap als betaalagent optreedt. Zoals reeds eerder werd aangekondigd, zal Telenet het buitengewoon dividend financieren met nieuwe termijnleningen in EUR en USD die in de loop van augustus 2018 in het kader van de Amended Senior Credit Facility 2017 van de Vennootschap uitgegeven werden, alsook met bestaande geldmiddelen en kasequivalenten.