Verkoop van Telenet-aandelen aan toonder waarvan de houder onbekend is

Vrijdag 16 oktober 2015 —

De bijgevoegde informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Bsluit van 14 november 2007 betreffende de plichten van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Telenet Group Holding NV ("Telenet" of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET), met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4, en met ondernemingsnummer 0477.702.333, maakt volgende informatie bekend zoals voorgeschreven door artikel 11, § 1 van de Belgische wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

Overeenkomstig de vigerende wetgeving, in het bijzonder artikel 11, § 1 van de Belgische wet van 14 december 2005 zoals laatst gewijzigd door de wet van 21 december 2013, is Telenet gehouden om over te gaan tot de verkoop van de aandelen aan toonder waarvan de houders zich niet nog bekend hebben gemaakt op de dag van de verkoop. Telenet vraagt de rechthebbenden van dergelijke aandelen zich bekend te maken en hun rechten op te eisen vóór de verkoop van deze effecten op de gereglementeerde markt.

Op dit moment werden 2.883 aandelen aan toonder, met ISIN-code BE0003826436, die samen 0,000027% van het totale kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, nog niet toegekend als gedematerialiseerde aandelen of aandelen op naam. Telenet heeft geen kennis van voorkooprechten, restricties of beperkingen op de overdraagbaarheid van deze aandelen. De betreffende aandelen zijn gewone aandelen zonder specifieke rechten daaraan verbonden.

Houders van Telenet-aandelen aan toonder kunnen de omzetting van hun aandelen nog aanvragen tot uiterlijk 18 november 2015 bij ING België te Sint Michielswarande 60 - 1040 Brussel (België). Alle overblijvende aandelen aan toonder zullen door Telenet worden verkocht op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels na het verstrijken van een termijn van één maand (en binnen de drie maanden) te rekenen vanaf de publicatie van dit persbericht. De financiële tussenpersoon die verantwoordelijk is voor de verkoop is ING België, met maatschappelijke zetel te Marnixlaan 24 te 1000 Brussel (België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.200.393 (RPR Brussel).

Na aftrek van de kosten, zal de opbrengst van deze verkoop gedeponeerd worden bij de Deposito- en Consignatiekas van België waar personen die hun hoedanigheid van houder rechtsgeldig hebben kunnen aantonen vanaf 1 januari 2016 voor hun niet aangemelde aandelen aan toonder vergoed kunnen worden. Op deze bedragen zullen wettelijke boetes verschuldigd zijn, die 10% bedragen van het bedrag of de tegenwaarde van de effecten die het voorwerp zijn van de vraag om teruggave, berekend per jaar achterstand vanaf 1 januari 2016.

Huidig bericht wordt gepubliceerd op onze website http://investors.telenet.be, in het Belgisch Staatsblad en op de website van Euronext Brussel.